Rendertech

การนำลวดลายเรขาคณิตมาใช้ถือเป็นความท้าทายอยู่เสมอ รอยต่อเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการวางลวดลายลงบนพื้นผิวที่มีลักษณะโค้งจำนวนมาก วิธีการแบบเดิมให้ความสำคัญกับตำแหน่งรอยต่อ หรือกล่าวได้ว่าทำให้เห็นรอยต่อน้อยลง

เทคโนโลยีนี้ทำให้ลวดลายเรขาคณิตอยู่บนพื้นผิวสามมิติโดยปราศจากรอยต่อหรือแทบไม่มีรอยต่อเลย พื้นผิวสามมิติจะถูกวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์เพื่อปรับลวดลายเรขาคณิตให้เข้ากับพื้นผิวสามมิติ ทิศทางและรูปทรงของลวดลายระหว่างพื้นผิวที่อยู่ติดกันจะถูกควบคุมและเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
ลวดลายทั้งหมดจะถูกประมวลผลอีกครั้งบนคอมพิวเตอร์และวางบนแม่พิมพ์แบบแมนนวล การควบคุมการผิดรูปทำให้ได้ลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งวิธีการทั่วไปไม่สามารถทำได้

ข้อมูล CAD ของแม่พิมพ์

ทำงานบนคอมพิวเตอร์
ทำให้มีหลายเหลี่ยมมุม

ทำงานบนคอมพิวเตอร์
ทำแผนผัง (แม่พิมพ์)

ทำงานบนคอมพิวเตอร์
ทำแผนผัง (ชิ้นงานตัวอย่าง)

TOP